وظایف ستاد

 • سیاستگزاری ، برنامه ریزی ، هماهنگی ، نظارت و .... در تمامی ابعاد از جمله :
 • مقابله با ورود مواد مخدر به داخل کشور.
 • مقابله با عرضه.
 • امور فرهنگی ، تبلیغات ، آموزش عمومی و کاهش تقاضا.
 • درمان و باز پروری.

از طریق :

 • تعیین و تصویب خط مشی های اجرائی ، قضائی ، فرهنگی ، تبلیغاتی ، آموزشی ، پیشگیری ، مطالعاتی و پژوهشی در کلیه ابعاد مبارزه با مواد مخدر.
 • تعیین و تصویب خط مشی های لازم جهت ورود بخش خصوصی و تعاونی در ایجاد مراکز حرفه آموزی ، اشتغال ، انجام خدمات مشاوره ای و حمایتی و آموزش عمومی ، تاسیس انجمنها ی خیریه مردمی ، کلینیکهای درمان و ترک اعتیاد و مراکز باز پروری و توانبخشی به منظور عزم ملی برای پیشگیری از اعتیاد.
 • تصویب آئین نامه ها و تصویب طرحهای ارائه شده از سوی دستگاههای اجرائی و قضائی و . . .
 • تصویب برنامه و بودجه سالانه ستاد و نظارت بر امر نحوه هزینه اعتبارات تخصیص یافته.
 • ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی و قضائی و رفع موانع موجود.
 • نظارت بر حسن اجرای قانون و ارائه نظرات اصلاحی و یا وضع قوانین مورد نیاز.
 • ارزیابی عملکرد دستگاههای عضو ستاد.
 • اتخاذ سایر تدابیر و تصمیمات لازم در امر مبارزه با مواد مخدر.

 دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

دبیرخانه ستاد واحد سازمانی است که طبق قوانین و مقررات به منظور بررسی ، نظارت ، پیگیری ، بازرسی ، ارزیابی ، کارشناسی طرح ها و برنامه های امر مبارزه با مواد مخدر و ارائه پیشنهادات لازم در کلیه امور از جمله امور مطالعاتی و تحقیقاتی ، فرهنگی ، تبلیغاتی، آموزشی ، بین المللی وغیره تاسیس گردیده است . 
دبیرخانه ستاد به عنوان موسسه دولتی مستقل تحت نظر رئیس جمهور شناخته شده و از شمول قانون استخدام کشوری خارج و شمول قوانین بر آن مستلزم ذکر نام است . 
کارکنان دبیرخانه ستاد به عنوان مستخدم رسمی دولت شناخته می شوند .

 وظایف دبیرخانه ستاد :

1. بررسی طرحها و برنامه ریزی کوتاه مدت ، میان و بلند مدت و آماده سازی ، نظارت ، پیگیری ، بازرسی و کارشناسی فعالیت کمیته های تخصصی .

2. هماهنگی و پیگیری لازم جهت برگزاری جلسات ، تهیه دستور کار و ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات ستاد .

3. بررسی ، نظارت ، پیگیری ، بازرسی و ارزیابی حسن اجرای قوانین ، مقررات و وظایف مربوط به مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و تهیه و جمع بندی گزارشات واصله و تدوین و تهیه آنها همراه با نقاط قوت و ضعف بر طبق نظرات کارشناسی و ارائه آن به ستاد .

4. مطالعه قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادات لازم و اصلاحی .

5. بسط و توسعه همکاریهای دو جانبه و چند جانبه منطقه ای و بین المللی با استفاده از مراکز و مراجع ذیربط و تعیین راه کارهای

مناسب .

6. برگزاری سمینارهای داخلی به منظور هماهنگی دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر.

7. نظارت بر فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی در ابعاد مختلف مبارزه با مواد مخدر.

8. فراهم نمودن زمینه لازم جهت انجام مصاحبه مسئولین ذیربط با رسانه های گروهی به منظور انعکاس اقدامات و فعالیتهای انجام شده.

9. همکاری های مشترک با سازمانها و وزارتخانه ها در جهت کمک به تولید فعالیتهای فرهنگی .

10. برنامه ریزی و ارائه راه کارهای مناسب در خصوص حسن اجرای مصوبات ستاد در زمینه امور بین الملل و فراهم نمودن مقدمات برگزاری اجلاسها و نمایشگاههای منطقه ای با تصویب رئیس ستاد .

11. تنظیم پیش نویس یادداشت تفاهم دو یا چند جانبه ، معاهدات و قراردادهای بین المللی و نظارت بر حسن اجرای معاهدات ، یادداشت تفاهم و پروژه های همکاری دو یا چند جانبه و .... و تهیه گزارش و ارائه به ستاد .

12. پیشنهاد ترکیب هیاتهای اعزامی به مجامع ، اجلاسها ، نمایشگاهها و .... منطقه ای و بین المللی به رئیس ستاد و انجام هماهنگیهای لازم جهت شرکت در آنها .

13. نظارت و انجام هماهنگیهای لازم به منظور برقراری ارتباط با کشورها ، مجامع و سازمانهای بین المللی در جهت فراهم آوردن زمینه های همکاری در امر مبارزه در سطح منطقه ای و بین المللی و جذب کمکهای علمی ، فنی ، تجهیزاتی و . . .

14. انعکاس وضعیت مبارزه با مواد مخدر در کشور به مجامع و سازمانهای بین المللی پس از تصویب ستاد .

15. پیگیری و نظارت بر اجرای طرحهای مقابله با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد بوسیله اتباع خارجی در داخل کشور و بررسی جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر و اعتیاد اتباع ایرانی در خارج از کشور و ارائه گزارش لازم به ستاد .

16. بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحها و برنامه ها و انجام مطالعات و پژوهش و هماهنگی ، پیگیری ، نظارت و ارزیابی در مورد اجراء

طرحهای مطالعاتی و پژوهشی

17. ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز در ابعاد مختلف مبارزه و تجزیه و تحلیل و تهیه گزارشات لازم و ارائه آن به مراجع ذیصلاح .

18. تهیه گزارش و ارائه نظر در خصوص طرحهای واصله و ارائه به کمیته مربوطه.

19. بررسی ، نظارت ، پیگیری ، بازرسی و ارزیابی پیشرفت طرحها و برنامه های مصوب و ارائه گزارش ستاد .

20. تهیه و تنظیم پیش نویس بودجه سالانه و پیشنهاد به مبادی ذیصلاح و نظارت بر امر هزینه دستگاهها .

21. اعمال حساب درآمدها و هزینه ها و نگهداری آنها و دفاتر مالی و محاسباتی پیشنهاد تخصیص اعتبار مورد نیاز دبیرخانه ستاد .

22. نظارت ، پیگیری و بازرسی بر نحوه شناسائی ، جمع آوری ، نگهداری و نحوه استفاده از اموال موضوع قانون وفق مقررات و مصوبات ستاد و نظارت ، بازرسی و ارزیابی فروش اموال مصادره ای.

23. انجام کلیه امور مربوط به اداری ، مالی ، تدارکات و سایر امور عمومی واحدهای دبیرخانه ستاد .

24. انجام اقدامات لازم جهت حفظ و حراست از اسناد ، مدارک ، تاسیسات ، اماکن و تمهیدات لازم در زمینه حراست پرسنلی و پیشگیری از وقوع جرائم امنیتی.

25. تهیه گزارش مستمر از وضعیت مبارزه با مواد مخدر و ارائه به ستاد (چگونگی اجراء طرحها ، برنامه ها ، فعالیتهای انجام شده و . . . )

26. سایر امور محوله به موجب قوانین و مصوبات مربوطه .

 

دستورالعمل اجرايي

 دستورالعمل اجراييِ صيانت از اشتغال بهبوديافتگان و خانواده هاي آسيب ديده از اعتياد

دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر حوزه حرفه آموزي و اشتغال

آذر 93

مقدمه

 به منظور سهولت در نظام مند شدن فرآيندها و تهيه برنامه عملياتي صيانت از اشتغال بهبوديافتگان و خانوادههاي آسيب ديده از اعتياد (گروه هدف)، اين دستورالعمل به شرح ذيل ابلاغ مي گردد. بر همين اساس، شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر سراسر كشور، ضمن شناسايي ظرفيتها، فرصتها، بسيج امكانات و تامين منابع مالي، در راستاي فراهم نمودن شرايط و الزامات و تحقق اشتغال به كار بهبوديافتگان و خانوادههاي آسيب ديده از اعتياد، اقدام نمايند

ماده 1 –اهداف

.1-1ايجاد فرصتهاي حرفه آموزي و اشتغال به كار براي گروه هدف

. 1 -2بهبود وضعيت اشتغال و معيشت زندگي گروه هدف

. 1 -3حمايت اجتماعي و صيانت از خانواده گروه هدف

. 1 -4جلوگيري از لغزش و عود مجدد بهبوديافتگان

. 1 -5ايجاد زمينه حضور و مشاركت فعال اشخاص حقيقي و حقوقي، كارآفرينان و توليدكنندگان در زمينه اشتغال گروه هدف

ماده 2 –تعاريف

. 2 -1ستاد: دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري (حوزه حرفه آموزي و اشتغال

). 2 -2شورا: شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر هر استان

. 2 -3گروه هدف: افراد بهبوديافته از اعتياد (فردي است كه قبلاً به مواد مخدر و يا روانگردان وابستگي داشته و در حال حاضر به هيچگونه ماده اعتيادآوري وابستگي ندارد؛ از آخرين مصرف وي، حداقل يكسال گذشته و فاقد رفتارهاي سوء ناشي از اعتياد مي باشد) و همچنين اعضاي خانواده هاي آسيب ديده از اعتياد (خانواده اي كه تامين نيازهاي اوليه آن (اقتصادي و اجتماعي) به دليل اعتياد سرپرست يا يكي از اعضاء اصلي آن، با مشكل مواجه شده است) مي باشد

. 2 -4كارآفرين/كارفرما: شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي كه صاحب يا مالك يك بنگاه اقتصاديِ قانوني يا نشان تجاري معتبر با فعاليت توليدي يا خدماتي پايدار بوده و ضمن نياز و تمايل براي جذب، آموزش و به كارگيري گروه هدف، داراي ظرفيت و امكان توسعه فعاليت خود مي باشد؛ كه در اين دستورالعمل، «كارآفرين» ناميده مي شود

. 2 -5اشتغال: ايجاد زمينه لازم براي كار و كسب درآمد و توانمندسازي گروه هدف در يك حرفه به منظور تقويت مسئوليت پذيري در قبال خانواده و جامعه

. 2 -6تسهيلات و اعتبارات: تامين منابع مالي به منظور مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در توانمندسازي و ايجاد كسب و كار در قالب وجوه اداره شده با نرخ كارمزد مصوب براي اشتغال گروه هدف

. 2 -7حرفه آموزي: آموزشهايي كه به منظور ايجاد مهارت و توانايي براي احراز يك حرفه به گروه هدف ارائه ميشود.

ماده 3 -فرآيند انجام كار

. 3 -1تهيه و به روز رساني بانک اطلاعات از گروه هدف واجد شرايط و داوطلب اشتغال

2- 3 .شناسايي، تعامل و جلب مشاركت كارآفرينان برتر و معتبر جهت اشتغال گروه هدف

3- 3 .دريافت طرح از كارآفرينان و بررسي و تصويب طرحهاي برتر

3- 4 .امضاي تفاهمنامه با كارآفرين و معرفي وي به صندوق مهر امام رضا (ع) جهت اخذ تسهيلات

3- 5 .معرفي داوطلبينِ واجد شرايط از بين گروه هدف به كارآفرين جهت عقد قرارداد اشتغال به كار طبق ضوابط و قوانين وزارت كار

3- 6 .نظارت مستمر بر روند اجراي طرح و مستندسازي و ارائه گزارشات

ماده 4 -وظايف شورا

1- 4 .تهيه بانك اطلاعات از گروه هدف واجد شرايط و داوطلب اشتغال مطابق فرم پيوست (فرم بانك اطلاعات بهبوديافتگان

). 4 -2شناسايي و تعامل با كارآفرينان و كارفرمايان برتر و معتبر داراي صلاحيت و متقاضيِ دريافت تسهيلات به منظور ايجاد بانك اطلاعات و اشتغال براي گروه هدف

. 4 -3بررسي تخصصي صلاحيت كارآفرين در ورود به فرآيند اخذ تسهيلات (اعم از صلاحيت حقوقي و قانوني، رعايت قوانين كار و بيمه و ماليات، توانمندي فعلي در توليد و فروش محصول يا خدمات و همچنين ظرفيت گسترش فعاليت و به كارگيري گروه هدف و ايجاد اشتغال پايدار

). 4 -4دريافت خلاصه طرح اشتغال و درخواست كتبي از كارآفرين

. 4 -5بررسي و تاييد اوليه طرحهاي ارسالي و ارسال به ستاد به منظور بررسي و تاييد نهايي

. 4 -6انعقاد تفاهمنامه بين شورا و كارآفرين (مطابق با تفاهمنامهء پيوست

). 4 -7معرفي افراد واجد شرايط و داوطلب اشتغال از ميان گروه هدف به كارآفرين جهت انعقاد قرارداد آغاز به كار و دريافت نسخه اي از قرارداد

. 4 -8معرفي كارآفرين به ستاد جهت آغاز فرآيند دريافت تسهيلات.

. 4 -9انتخاب و معرفي كارشناس ثابت از سوي شورا به منظور نظارت و ارتباط با كار آفرين، شاغلين و ستاد

. 4 -10پايش، ارزيابي و نظارت كامل و مستمر بر روند اجرايي كار از ابتداي اجراي طرح

. 4 -11اخذ گزارشات مستند (ليست بيمه، حقوق و مزايا و گزارش مكتوب و مصور) بصورت ماهيانه از روند پيشرفت طرح و نحوه فعاليت شاغلين از كارآفرين

. 4 -12پيش بيني آموزشهاي لازم براي كارآفرينان براي آشنايي بيشتر با حوزه اعتياد و بهبوديافتگان

. 4 -13انجام هماهنگي هاي لازم براي ارائه آموزشهاي تخصصي به داوطلبين توسط سازمان فني و حرفه اي استان و ارائه گواهي در صورت نياز

. 4 -14ارسال گزارشات و مستندات موجود به ستاد در پايان هر فصل جهت ارزيابي اقدامات صورت گرفته

. 4 -15همكاري با كارآفرين در روند اجراي طرح و رفع موانع و چالشهاي احتمالي تا حد امكان

. 4 -16جايگزيني افرادي كه به دليل لغزش و يا ...، از چرخه اشتغال خارج شده اند

ماده 5 -وظايف ستاد

. 5 -1ارجاع كارآفرينانِ معرفي شده از سوي شوراها به صندوق مهر امام رضا (ع) جهت اخذ تسهيلات

. 5 -2اخذ و بررسي گزارشات فصلي از روند پيشرفت طرحها در استانها.

3- 5 .نظارت كلي بر طرحهاي در دست اجرا و ارائه نقطه نظرات اصلاحي جهت بهبود روند اجرا به شوراها

. 5 -4بررسي موارد اختلاف بين كارآفرين و شورا

ماده 6 -وظايف كارآفرين

. 6 -1ارائه خلاصه طرح اشتغال و درخواست كتبي خود به شورا، به همراه مستندات مربوط به كسب و كار فعلي (اعم از مجوز، روزنامه رسمي، آگهي تاسيس و

 ...). 6 -2انعقاد تفاهمنامه با شورا پس از تاييد طرح ارسالي

. 6 -3عقد قرارداد رسمي با معرفي شدگان از سوي شورا بر اساس ضوابط و مقررات قانون كار و ارسال نسخهاي از قرارداد به شورا

. 6 -4پيگيري مراحل اخذ تسهيلات از صندوق مهر امام رضا (ع) و فراهم نمودن كليه مدارك و تضمين هاي لازم

. 6 -5شركت در جلسات توجيهي و آموزشي برگزار شده از سوي شورا به منظور آشنايي بيشتر با حوزه اعتياد

. 6 -6ارسال گزارشات مستند (ليست بيمه، حقوق و مزايا و گزارش مكتوب و مصور) بصورت ماهيانه از روند پيشرفت طرح و نحوه فعاليت شاغلين به شورا

. 6 -7ارائه آموزشهاي لازم براي آمادگي شاغلين در انجام امور محوله.

8- 6 .مهيا كردن محيط مناسب و همكاري با برنامه مددكاري و مشاوره درماني حين كار براي افراد بهبوديافته و تلاش براي ايجاد اشتغال پايدار براي افراد مذكور

. 6 -9همكاري كامل با ناظر يا ناظرين ارسالي از سوي شورا يا ستاد

. 6 -10بهرهمندي از نظرات تخصصي يك بهبوديافته از اعتياد مورد تاييد شورا.

11- 6 .ايجاد فرصت برگزاري جلسات پاكي در حين انجام فعاليتهاي روزانه جهت بهبوديافتگانِ شاغل، در صورت نياز

ماده 7 -ضوابط اجرايي

. 7 -1اعطاي تسهيلات مربوطه و همچنين بازپرداخت آن، بر اساس ضوابط صندوق مهر امام رضا (ع) خواهد بود

. 7 -2شاخصهاي انتخاب كارآفرين

 • متقاضي به كارگيري افراد گروه هدف باشد
 • حتي الامكان داراي كد اقتصادي و نشان تجاري معتبر باشد
 • داراي كسب و كار قانوني و پايدار باشد
 • داراي ظرفيت و امكان افزايش توليد و گسترش فعاليت به منظور جذب گروه هدف باشد
 • امكان تامين وثيقهء دريافت تسهيلات و توان بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي را داشته باشد
 • بدهي و معوقات بانكي نداشته باشد
 • كارآفريناني كه خود از بهبوديافتگان بوده يا در اين حوزه داراي تجربه هستند، در اولويت خواهند بود

. 7 -3شاخصهاي انتخاب داوطلبين اشتغال

 • فرد  داوطلب، يا عضوي از يك خانواده آسيب ديده از اعتياد باشد و يا بايد خود بهبوديافته بوده و حداقل به مدت يك سال داراي سابقه قطع مصرف از هر نوع ماده اعتيادآور باشد.
 • توانمندي لازم به لحاظ رواني و جسماني براي اشتغال به كار را دارا باشد
 • دوره هاي مشاوره درماني و آموزشهاي مهارتي را طي و گواهي لازم را كسب نموده باشد
 • بهبوديافتگان در صورت دارا بودن شرايط زير، از اولويت برخوردار خواهند بود:
 • دارا بودن تخصص، مهارت يا سابقه اشتغال مرتبط/  بهبوديافتگان متاهل و داراي فرزند
 • تبصره: شورا مجاز به اخذ تصميم در خصوص موارد خاص مي باشد.

ماده 8 –نظارت

. 8 -1نظارت بر اجراي دقيق مفاد اين دستورالعمل در استان، بر عهده دبير محترم شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مي باشد

. 8 -2نماينده تام الاختيار حوزه حرفه آموزي و اشتغال ستاد، به صورت دوره اي بر عملكرد شورا در اين حوزه و نحوه اجراي دستورالعمل در استان، نظارت خواهد نمود.