خدمات و تسهیلات طرح های کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

خدمات تسهیلات کمیته امداد امام خمینی (ره) در زمینه اشتغال

خدمات و تسهیلات سازمان بهزیستی در زمینه اشتغال