پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و تمرکز کلیه عملیات اجرایی، قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر.

 

 ماموریت دفتر توسعه مشارکتهاي مردمی و سازمانهاي مردم نهاد

 • طراحی و تبیین استراتژي حضور مشارکت جدي مردم در قالب تشکلها و سازمانهاي مردم نهاد در امر مبـارزه همـه جانبـه بـا مواد مخدر، روانگردان و اعتیاد.
 • برنامه ریزي در خصوص گسترش و افزایش سازمانهاي مردم نهاد مرتبط و هـدایت فعالیـت هـاي مردمـی (همچـون : بسـیج، انجمن اولیا و مربیان، هیئتهاي مذهبی، خیرین) و ساماندهی آنها در قالب تشکلها و سازمانهاي مردم نهاد
 • تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها براي تشویق و جلب مشـارکت افـراد و نهادهـاي دولتـی و خصوصـی در اجـراي طـرح هـا و فعالیتهاي مقابله اي، پیشگیري، درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی مربوط به موضوع موادمخدر
 • برنامه ریزي و انجام هماهنگیهاي لازم به منظور اجراي سیاستها و مصوبات ستاد در حوزه ذيربط
 • شناسایی حوزههاي آسیب پذیر در حوزه ساماندهی مشارکت مردمی در سطوح ملـی و اسـتانی و ارائـه راه کارهـاي لازم جهـت توانمندسازي سازمانهاي مردم نهاد
 • زمینه سازي لازم به منظور جلب مشارکت همکاري دستگاههاي اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی از سازمانهاي مردم نهاد.
 • زمینه سازي براي جلب و بهره مندي از تجارب و ایده هاي سازمانهاي مردم نهاد و برگزاري جلسات و پیگیري مصوبات مربوط
 • شناسایی و تعیین اولویتهاي تحقیقاتی و پژوهشی سازمانهاي مردم نهاد به منظور توسعه و تقویت مشارکتهاي مردمی
 • همکاري و مشارکت در ایجاد سامانه جامع اطلاع رسانی سازمانهاي مردم نهاد
 • . - نظارت و ارزشیابی کلیه امور مالی و اعتباري، بررسی و تنظیم گزارش عملکـرد و فعالیـت هـاي سـازمان هـاي مـردم نهـاد و تطبیـق اقدامات انجام شده با اسناد قانونی (بالادستی، فرابخشی، مصوبات ستاد و...) براي ارائه به مراجع ذيصلاح
 • هدایت و ارزشیابی و کنترل فعالیتهاي استانی به منظور دستیابی به موانع و مشـکلات آنهـا در زمینـه جلـب مشـارکت هـاي مردمی و ارائه رهنمودهاي لازم به آنان
 • نظارت بر عملکرد حوزه ماموریتی سازمانهـاي مـردم نهـاد در شـوراهاي همـاهنگی اسـتان هـا و واحـدهاي متنـاظر دفتـر و ساماندهی، هدایت و توانمندسازي آنها
 • نظارت بر دریافت کمکها و اعانات داخلی و خارجی سازمانهاي مردم نهاد و اخذ گزارشهاي تفصیلی قانونی.

پیش بینی و برآورد اعتبارات سالانه مورد نیاز برنامه ها و فعالیتهاي مصوب حوزه مشارکتهاي مردمی و سازمانهاي مردم نهـاد و ارائـه پیشنهاد بر اساس سیاستهاي بودجه سالانه به معاونت مربوط و نظارت بر حسن اجراي آن

 • انجام دادن سایر امور محوله.