کمک هزینه حق بیمه خویش فرمایی

به منظور تثبیت و توسعه اشتغال پایدار در راستای حمایت از کارآفرینی و توانمندسازی بهبودیافتگان، کلیه افراد جامعه هدف که به صورت انفرادی نسبت به ایجاد اشتغال اقدام و رأسا به پرداخت حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید، کمک هزینه حق بیمه خویش فرمایی تعلق می گیرد.

کمک هزینه حق بیمه سهم کارفرما

به منظور تشویق کارفرمایان و کارآفرینان جهت بکارگیری نیروی انسانی بهبودیافته و خانواده های آسیب دیده از اعتیاد، ستاد مبارزه با مواد مخدر به کلیه کارفرمایان که نسبت به بکارگیری جامعه هدف، اقدام و بخشی از حق بیمه آنان را به سازمان تامین اجتماعی واریز، و براساس قانون کار حقوق و دستمزد پرداخت نموده اند، تعلق می گیرد.